ČÍSLO ÚČTU BK

4021129004/7500 (IBAN: SK77 7500 0000 0040 2112 9004)

Pri úhrade príspevkov cez osobný účet je potrebné uviesť ako variabilný symbol číslo členského preukazu a informáciu, či ide o členský príspevok (ČP) alebo klubový príspevok (KP)

Do správy pre prijímateľa uvedte, prosím, aj meno a priezvisko člena BK i rok narodenia.

Klubové príspevky v jednotlivých kategóriách:

  • Baskeťáčik: 8,- €/mesiac

– Družstvá nehrajúce súťaž – Prípravka: 15,- €/mesiac
– Družstvá hrajúce oblastnú súťaž – Mladší mini, Starší mini, Mladší  žiaci: 25,- €/mesiac
– Družstvá hrajúce celoslovenskú súťaž – Žiaci, Kadeti, Juniori: 40,- €/mesiac

U hráča, ktorý bude pendlovať u vyššej kategórii platí vždy sumu za družstvo u ktorého pendluje. U družstiev od mladších mini až po družstvo kadeti je 11 platených mesiacov a to od augusta 2019 až do júna 2020. U basketáčika je to 10 platených mesiacov a to od septembra 2019 až do júna 2020.

Zároveň sa ustanovuje, že budú štyri  termíny platieb za klubové príspevky a tieto sú nasledovne: Za mesiace august, september, október 2019 najneskôr do 30. septembra 2019, za mesiace november a december 2019 najneskôr do 30. novembra 2019. Za mesiace január, február a marec najneskôr do 31. januára 2020 a za mesiace apríl, máj a jún 2020 najneskôr do 30. apríla 2020.

VR MŠK BK