ČÍSLO ÚČTU

4021129004/7500 (IBAN: SK77 7500 0000 0040 2112 9004)

Pri úhrade príspevkov cez osobný účet je potrebné uviesť ako variabilný symbol číslo členského preukazu a informáciu, či ide o členský príspevok (ČP) alebo klubový príspevok (KP)

Do správy pre prijímateľa uveďte, prosím, aj meno a priezvisko člena BK i rok narodenia.

Klubové príspevky:

Výkonná rada MŠK BK schvaľuje od 1.1.2021 platbu klubových príspevkov vo výške 30€ mesačne pri celoslovenských súťažiach, 20€ mesačne pri oblastných súťažiach a 10€ mesačne v prípravke. Pokiaľ hráč pendluje do vyššej súťaže, platí sumu podľa nej.

Hráč BK platí klubový príspevok vždy do 10-eho nasledujúceho mesiaca, v plnej výške ak odtrénoval v mesiaci viac ako polovicu tréningov, v polovičnej výške ak odtrénoval menej ako polovicu tréningov.

Členský príspevok vo výške 12€ ročne je člen BK povinný zaplatiť do konca februára príslušného roka, alebo do 30 dní od vzniku členstva v alikvótnej výške.